กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ปะทุ

Japan Connection

ว่าด้วยโอกาส สายสัมพันธ์ และเทคโนโลยี ก่อเป็นพลังใหม่ๆทางธุรกิจ

หากจะกล่าวถึง กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี(Gulf Energy)  โดยไม่กล่าวถึงสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก็คงไม่ได้  จุดตั้งต้นว่าด้วยบทบาทสำคัญบุรุษผู้นี้ เป็นเรื่องที่มีที่มาเชื่อมโยงกัน

เท่าที่มีในประวัติผู้บริหารที่แจ้งต่อสาธารณะชน ผ่านรายงานประจำปี(บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ) ข้อมูลที่ย้อนไปไกลที่สุด คือเขามีตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) ในช่วงปี2537 – 2559

กัลฟ์ อิเล็คตริก ตั้งขึ้นเมื่อปี2537 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้า เข้ากับจังหวะเวลาตามแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้า(ดังที่กล่าวในตอนที่แล้ว) กับการก่อเกิดโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP)   

กัลฟ์ อิเล็คตริก เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO  (ก่อตั้งปี2535  เข้าตลาดหุ้นปี2538 ) บริษัทซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) กับ Electric Power Development Co.,Ltd. แห่งญี่ปุ่นหรือเรียกกันว่า J-POWER และ บริษัท มิตรพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กิจการในประเทศไทยของ Mitsui Group แห่งญี่ปุ่น ในสัดส่วน 50/49/1 ตามลำดับ

ในเวลานั้น ถือว่า สารัชถ์ รัตนาวะดี นักบริหารรรุ่นใหม่ ในวัยราว ๆ 30ปี เพิ่งมีประสบกาณ์ทำงานไม่นาน ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก   หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีด้นวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ  Master of Science in Engineering, University of Southern California

จุดตั้งต้นสารัชถ์ รัตนาวะดี  มาตั้งหลักที่ กัลฟ์ อิเล็คตริก เป็นมาอย่างไรไม่แน่ชัด แต่ที่สำคัญมีความหมายอย่างมาก เป็นฐานแห่งสายสัมพันธ์ทางธุรกิจอันมั่นคงและต่อเนื่องในเวลาต่อมา ทั้งกับ กฟผ. J-POWER และ Mitsui

Electric Power Development Co., Ltd. หรือ J-POWER กิจการด้านพลังงานยักษ์ใหญ่แห่งญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2495 เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) ครั้งแรก ในโครงการเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรีในปี2510 ต่อเนื่องมาจนถึงโครงการลำตะคลอง นครราชสีมา ในปี2533 (อ้างจากhttps://www.jpower.co.jp/english/company_info/history/) 

พัฒนาการเป็นไปอย่างซับซ้อนพอประมาณ จากกัลฟ์ อิเล็คตริก  จนมาถึงกัลฟ์เจพาวเวอร์ (Gulf JP) ก่อตั้งขึ้นในปี2550  เริ่มต้นเป็นกิจการย่อยซึ่งถือหุ้น100%โดย J-POWER  ก่อนมาเป็นกิจการร่วมทุนในสัดส่วน 60/40กับกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ในปัจจุบัน

“ดําเนินโครงการโรงไฟฟา 9 โครงการ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ ได้แกโครงการโรงไฟฟา ตั้งอยู่ที่สระบุรี และโครงการโรงไฟฟา ตั้งอยู่ที่อยุธยา และโครงการโรงไฟฟ้าSPP ก๊าซธรรมชาติ 7 โครงการ ตั้งอยู่ที่สระบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง และปทุมธานี มีกําลังการผลิตไฟฟ้า ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 4,236.6 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหวางปี 2556-2558” (อ้างข้อมูลของกัลฟ์เอนเนอร์จี)

ส่วนMitsui  เครือข่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งแห่งญี่ปุ่นที่เรียกกันว่า keiretsu มีกิจการหลายแขนงในประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนร่วนในแผนพัฒนาการโรงไฟฟ้าเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกับ J-POWER และ กัลฟ์เอนเนอร์จี โดยรับผิดชอบออกแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering-Procurement-Construction) อย่างโครงการโรงไฟฟ้ารายย่อย(SPP)ของ GulfJP ที่กล่าวถึงข้างต้น มีMit-Power (Thailand) กิจการหนึ่งของ Mitsuiในประเทศไทยเป็น EPC Contractor ตั้งแต้ต้น ทั้งนี้ Mit-Power (Thailand)  โดยได้เลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทอดหนึ่ง เป็นกิจการเครือข่าย Toyo แห่งญี่ปุ่น อะไรทำนองนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างกัลฟ์เอนเนอร์จี กับ Mitsui แห่งญี่ปุ่น พัฒนาต่อมาเป็นกิจการร่วมทุน ในนาม Gulf MP และ IPD  ในสัดส่วน 70/30

Gulf MPดําเนินโครงการโรงไฟฟา SPP ก๊าซธรรมชาติ 12 โครงการตั้งอยู่ที่ ระยอง ปราจีนบุรี อยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ระหวางปี 2560-2562 ส่วนIPD ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ชลบุรี และโครงการโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม 5,300.0 เมกะวัตต คาดวาจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ระหวางปี 2565-2567” (อ้างไว้แล้ว)

สารัชถ์ รัตนาวะดี มีภูมิหลังและประสบการณ์อย่างผสมผสาน มีส่วนผสมบางสิ่งบางอย่างที่ลงตัว และน่าสนใจ

                หากพิจารณาในแง่กว้างๆอย่างที่มักมองกัน เขามีพื้นฐานทางสังคมจากครอบครัวทหาร สะท้อนเครือข่ายสายสัมพันธ์อันมั่นคงของสังคมไทย  ประสานกับอิทธิพลนักการเมือง(ฝ่ายภรรยา)  จึงเชื่อกันว่าเป็นปัจจัยให้เข้าถึงและข้ามผ่านกลไกอำนาจรัฐ ในช่วงเปลี่ยนผ่านต่าง ๆในช่วง 2ทศวรรษที่ผ่านมา

จากประสบการณ์อ้างอิงข้างเคียง  ช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงาน จากดั้งเดิม(ธุรกิจเหมืองแร่ของครอบครัวภรรยา)สู่กระแสใหม่ๆ มองเห็นความเป็นไป แนวโน้ม และพัฒนาการทางเทคโนลยี ด้วยประสบการณ์อันเข้มข้น ผ่านรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าอันทรงอิทธิพลของไทย จนถึงความเคลื่อนไหวเครือข่ายธุรกิจไฟฟ้าระดับโลกโดยเฉพาะบทเรียนจากญี่ปุ่น

สารัชถ์ รัตนาวะดี มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงไฟฟ้า ในฐานะมืออาชีพ เกือบๆ2ทศวรรษ ก่อนจะมาก่อตั้งกิจการตนเองอย่างจริงจังในปี2550   กิจการซึ่งอ้างอิงกับเครือข่ายธุรกิจระดับโลก  พัฒนาการไปตามจังหวะก้าว  จากกิจการร่วมทุนที่ถือหุ้นข้างน้อย(กรณีJ-POWER )  สู่กิจการซึ่งถือหุ้นข้างมาก(กรณีMitsui) เพียงแค่นั้นได้สร้างรากฐานธุรกิจอย่างสำคัญ ให้ก้าวสู่เวทีเทียบเคียงกับผู้มีอิทธิพลและผู้มาก่อน (โปรดพิจารณา ข้อมูลจำเพาะ)

จุดพลิกโฉมหน้าครั้งสำคัญ คือ การนำกิจการเข้าตลาดหุ้นในปี2560

ข้อมูลจำเพาะ

ดัชนีทางการเงินบางตัว

(ล้านบาท)

ปี                     2560                2561                    2562                          2563

BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ 268,751.37             274,317.40              257,588.81              281,647.62

รายได้       98,861.10              114,845.46                90,048.43                72,929.82 

กำไร            7,900.24                  6,693.73                    -552.86                -1,786.32

EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ 200,332.54              206,427.81              208,522.60              214,437.69             

รายได้        32,286.17               38,174.19                41,055.02                37,782.97                

กำไร          11,818.28                21,072.88               13,059.24                 8,733.03

RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 สินทรัพย์      94,224.83         101,251.90              100,229.43              112,132.25

รายได้            42,861.17            40,348.07                39,251.70               34,921.65                

กำไร                6,106.70             5,587.60                   5,963.28                6,286.68 

BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์         89,240.84       100,636.04              121,692.80              130,695.88 

รายได้              31,669.20        37,044.83                44,421.39                 44,337.67               

กำไร                  2,126.71          1,862.81                   2,331.15                  2,174.76              

GULF: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ 100,651.94              123,668.66              134,277.54              245,580.51 

รายได้         4,547.40                 17,479.01                30,343.36               33,370.44                

กำไร            3,451.42                  3,028.13                   4,886.56                4,282.11 

ที่มา ข้อสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: