กรุงเทพฯ: วิถีชีวิต กับความผันแปร

ในฐานะปัจเจก    การดำเนินชีวิตในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯในสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น

 ความหมาย และความสำคัญ ควรเริ่มต้นที่”บ้าน” ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความหมาย บ้านในกรุงเทพฯ คือส่วนที่แยกออกอย่างชัดเจนจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ ก็คือการทำงาน ความแยกตัวออกจากกัน ระหว่างการทำงาน กับการอยู่บ้าน เริ่มต้นกลายเป็นความแปลกแยกในการดำเนินชีวิต แต่นานๆไปเป็นความเคยชิน     อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ: วิถีชีวิต กับความผันแปร”