ปตท.(8) ความอ่อนไหว

ปตท.ในยุคประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเรื่องราวมากมาย  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปตท.เข้ามาอยู่ในวงจรที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(8) ความอ่อนไหว”