กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)

ความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลหลังน้ำท่วมใหญ่ มีนัยยะน่าสนใจ

  อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)”

กรุงเทพฯและปริมณฑล

“จากวันนี้ พื้นที่ที่แบ่งแยกออกจากกันในทางภูมิศาสตร์ ได้กลายเป็นพื้นที่ทางความคิดยุทธ์ศาสตร์ที่หลอมเข้าด้วยกันแล้ว” ผมเคยสรุปไว้ในบทความชิ้นหนึ่งว่าด้วยกรุงเทพฯกับชนบท (“ทิศทางปี2553/4(4)สังคมหัวเมืองและชนบทซับซ้อนมากขึ้น” ธันวาคม 2553 )เชื่อว่ากรณีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพฯกับปริมณฑลมีความหมายมากกว่านั้นอีก อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯและปริมณฑล”