Experience’s SCG

เรื่องราวของเอสซีจีกับโกลบอลเฮาส์ มีสองมิติ  แต่ไม่ว่าจะมองมิติใด หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สำหรับผมถือเป็นเรื่องใหญ่มาก อ่านเพิ่มเติม “Experience’s SCG”