ตัน ภาสกรนที

 

ชื่อของบุรุษผู้นี้ ประหนึ่งพลุที่จุดขึ้นท้องฟ้า พร้อมกับกระแสชาเชียวเกิดขึ้นในสังคมธุรกิจไทย  เป็นปรากฏการณ์การตลาดที่ตื่นตามากที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งในช่วงทศวรรษมานี้  

นอกจากอรรถาธิบายได้ว่าหลังวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2540   สะท้อนว่าสังคมเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างที่มีฐานกว้างขวางแล้ว ยังมีความอ่อนไหว กระทบถึงกันเป็นลูกโซ่ ไม่เพียงผลกระทบส่งถึงกันทั้งจากภายในและภายนอกเท่านั้น ความผันแปรของอารมณ์ความรูสึกของผู้บริโภคในเมืองใหญ่และหัวเมืองมีความอ่อนไหวด้วยเช่นกัน    อ่านเพิ่มเติม “ตัน ภาสกรนที”