JAPAN CONNECTION (3)

แรงผลักดันการเข้ามาของธนาคารญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งใหม่ มีพลังอย่างมาก  มิใช่เพียงโอกาส และการสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เหมือนกับช่วง 3-4 ทศวรรษที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม “JAPAN CONNECTION (3)”