TrueVision-GMM-PSI -CTH

ปรากฏการณ์ที่วีบอกรับ –ทีวีดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง เป็นความเคลื่อนไหวที่คึกคักและต่อเนื่อง ภายใต้การเฝ้ามองของผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย พยายามจะวาดภาพใหญ่ภาพใหม่ที่เชื่อว่ากำลังเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม “TrueVision-GMM-PSI -CTH”