Updated-SCB… สู่ “ยานแม่ใหม่”

และแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สร้างปรากฏการณ์อันฮือฮาอีกครั้ง 

อ่านเพิ่มเติม “Updated-SCB… สู่ “ยานแม่ใหม่””