E-Archive

กระแสนี้แรงขึ้น ล่าสุด IBM ฉลอง 100 ปีด้วยการเปิดตัว IBM at 100

“ระบบข้อมูลประวัติศาสตร์เครือซิเมนต์ไทย มีคุณค่าหลายมิติ เป็นระบบฐานความรู้ ในการนำความรู้และบทเรียนในอดีตมาเชื่อมต่อและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในกระบวนการทำงานและการสร้างองค์กรความรู้ในปัจจุบัน เป็นการเคลื่อนย้ายความรู้ในอดีตสู่ปัจจุบัน และเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลให้เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์กร ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นระบบที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกทั้งในแง่เวลาและสถานที่ ทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบนำเสนอ และยกระดับคุณค่าอย่างยืดหยุ่นและกว้างขวาง”

อ่านรายละเอียดได้จาก e Corporate archive

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: