วิวัฒนาการธนาคารไทย*(ข้อมูลล่าสุด)


 2449 ธนาคารสยามกัมมาจล ______2482 เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์

2476 ธนาคารหวั่งหลีจั่น_______2516เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี______2542ขายหุ้นข้างมากให้ Standard Chartered Bank แห่งอังกฤษ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ________2548 ขายหุ้นทั้งหมด แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

2477ธนาคารตันเปงชุน_____2503 เปลี่ยนแปลงการบริหารเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพัฒนา______2520 ทางการและสมาคมธนาคารไทยเข้ากอบกู้กิจการเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารมหานคร_________2541 ถูกปิดกิจการ โดยโอนสินทรัพย์ไปรวมกับธนาคารกรุงไทย

2483 ธนาคารแห่งเอเชีย เพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม_____2519                เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย_________2541 ANB Amroเข้าถือหุ้นข้างมาก________2547 ขายกิจการให้UOB(S ingapore) 2548 รวมกิจการกับธนาคารยูโอบีรัตนสิน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบี

2484ธนาคารนครหลวงไทย________2554ขายกิจการ เข้าไปรวมกิจการเป็นธนาคารธนชาต

2487ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ________2541ถูกปิดกิจการแล้วโอนสินทรัพย์ไปรวมกับ ธนาคารกรุงไทย

2487ธนาคารกรุงเทพ

2488 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2488ธนาคารกสิกรไทย

2491 ธนาคารแหลมทอง__________2541ถูกปิดกิจการโอนสินทรัพย์ตั้งธนาคารใหม่ ธนาคารรัตนสิน ________ 2542 ขายหุ้นใหญ่ให้ UOB (Singapore) เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบีรัตนสิน________ 2548 รวมกิจการกับธนาคารเอเชีย เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบี

2492ธนาคารไทยทนุ_______2541ขายหุ้นข้างมากให้ธนาคารดีบีเอสสิงค์โปร์และเปลี่ยนชื่อเป็นดีบีเอสไทยทนุ_________2547ควบรวมกิจการกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมและธนาคารทหารไทย โดยใช้ชื่อธนาคารทหารไทย

2492 ธนาคารสหธนาคาร________2541ถูกปิดกิจการแล้วโอนสินทรัพย์ไปรวมกับกิจการเงินทุนหลายแห่งตั้งธนาคารใหม่ ธนาคารไทยธนาคาร _________2552 ขายหุ้นข้างมากให้ CIMB (Malaysia) เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

2493 ธนาคารศรีนคร________2545 ถูกปิกิจการโอนสินทรัพย์ไปรวมกับธนาคารนครหลวงไทย

2493 เอเชียทรสต์________ 2502 ยกระดับเป็นธนาคารเอเชียทรัสต์ ________2529 ถูกปิดกิจการโอนสินทรัพย์ไปตั้งธนาคารใหม่ ธนาคารสยาม________2531ถูกปิดกิจการโอนสินทรัพย์ไปรวมกับธนาคารกรุงไทย

2499 ธนาคารทหารไทย

2509ธนาคารกรุงไทย ก่อตั้งเกิดจากการรวมธนาคารของรัฐ2 แห่งได้แก่ ธนาคารมณฑล (ก่อตั้งปี2485) และ ธนาคารเกษตร (ก่อตั้งปี 2492)

2547 กระทรวงการคลังอนุมัติการตั้งธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบใหม่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต    ธนาคารสินเอเซีย และธนาคารเกียรตินาคิน

2547 ธนาคารสินเอเซีย ________2553 ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้ Industrial and Commercial Bank of Chinaแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)

2547 ธนาคารธนชาต   

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: