เกษตรกรรมไทย(5) เครือข่ายระดับโลก

ไม่น่าเชื่อว่าภาคเกษตรไทยที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมและมักมองข้ามไปนั้น อยู่ภายใต้เครือข่ายของธุรกิจระดับโลกอย่างฝั่งรากลึกมาช้านาน และนับวันจะมีอิทธิพลมากขึ้นๆ อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(5) เครือข่ายระดับโลก”